هیئت مدیره

هیئت مدیره

 

علی بیات ماکو

رئیس هيئت مديره

  

 حمید احمدی دارانی

 

مرتضی صدیقیان کاشی رضا نوربخش بابک شهیدی زندی
 نایب رئیس هيئت مديره عضو هیئت مدیره و مدیر عامل عضو هیئت مدیره   عضو هیئت مدیره