محصولات

محصولات

 

محصولات گرم و اسيدشويي

مشخصات کلي کلاف گرم

ضخامت : حداقل 1.5 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر
عرض : حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر
وزن کلاف : حداقل 3.5 تن ـ حداكثر 5.29 تن
 

مشخصات كلي ورق گرم

ضخامت : حداقل 1.5 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر
عرض : حداقل 600ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر
طول : حداقل 1000 ميلي متر ـ حداكثر 12000 ميلي متر
وزن بسته : حداقل 2 تن ـ حداكثر 7.5 تن
 
مشخصات کلي کلاف اسيدشويي
ضخامت : حداقل 1.8 ميلي متر ـ حداكثر 5.3 ميلي متر
عرض : حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1530 ميلي متر
وزن کلاف :

حداقل 2.2 ـ حداكثر 25.7 تن

محصولات سرد

 

مشخصات کلي کلاف سرد

ضخامت : حداقل 0.35ميلي متر ـ حداكثر 3 ميلي متر
عرض : حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1530 ميلي متر
وزن کلاف : حداقل 5.4 تن ـ حداكثر 23.8 تن
 

مشخصات كلي ورق سرد

ضخامت : حداقل : 0.35ميلي متر ـ حداكثر 3 ميلي متر
عرض : حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1510 ميلي متر
طول : حداقل 750 ميلي متر ـ حداكثر 4000 ميلي متر
وزن بسته : حداقل 1 تن – حداكثر 5 تن

 

محصولات پوشش دار

مشخصات کلي محصولات قلع اندود

مشخصات ابعادي

نوع محصول طول (ميليمتر) عرض (ميليمتر) ضخامت (ميليمتر)
ورق قلع اندود 457 - 1206 600 - 1000 0.18 - 0.4
کلاف قلع اندود - 600 - 1030 0.18 - 0.4

محدوده وزني

نوع محصول محدوده وزني (تن)
ورق قلع اندود 1 - 2
کلاف قلع اندود 1.8 - 16.5
 

مشخصات کلي کلاف گالوانيزه

مشخصات ابعادي

نوع محصول عرض (ميليمتر) ضخامت (ميليمتر)
حداقل 750 0.25
حداکثر 1510 2

محدوده وزني

نوع محصول محدوده وزني (تن)
حداقل 2.7
حداکثر 23.8
 

مشخصات کلي کلاف رنگي

مشخصات ابعادي

نوع محصول عرض (ميليمتر) ضخامت (ميليمتر)
حداقل 750 0.25
حداکثر 1500 1.5

محدوده وزني

نوع محصول محدوده وزني (تن)
حداقل 2.2
حداکثر 11.9

اسلب

ضخامت : حداقل 50ميلي متر ـ حداكثر 70ميلي متر
عرض : حداقل 1000 ميلي متر ـ حداكثر 1000 ميلي متر
وزن کلاف : حداقل 6تن ـ حداكثر 13 تن

ميلگرد و تير آهن