مطالب

برگزاری همایش R&D

 

برگزاری اولین همایش تحقیق و توسعه مرا کز خدماتی فولاد مبارکه

همایش تحقیق و توسعه مراکزخدماتی فولاد مبارکه با محوریت نقش واحدهای تحقیق و توسعه در رونق کسبوکار این مراکز و با حضور مدیران عامل و مدیران فنی مرا کز یادشده، متخصصان و صاحبنظران حوزه تحقیق و توسعه در تاریخ 22 آذرماه و به میزبانی شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران برگزار شد.

تصاویر مربوط به این همایش ... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   دریافت فایل همایش