مطالب

ستاد مبارزه با بیماری کرونا

ستاد مبارزه با ویروس کرونا در شرکت صنیع کاوه تشکیل و فعالیت خود را از شهرکهای اطراف با گندزدایی و ضدعفونی سطوح مختلف آغاز کرد تصاویر مربوط