مطالب

سخن مدیرعامل

  

همکاران عزیز سلام ،
بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر اینجانب را در خصوص برگزاری مناسب جلسات ارزیابیتعالی سازمانی در سال 1396 پذیرا باشید
آنچه مهم است، اقدامات شایسته و همت والای همکاران ما در مسیر تعالی سازمانی میباشد که بدون شک فوائد آن ماندگار و مؤثر خواهد بود
سلامت و موفق باشید  

 

مرتضی صدیقیان کاشی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره