مطالب

دريافت گواهينامه تعهد به تعالي سازماني

شركت صنيع كاوه تهران  در سال نخست حضور خود در طرح جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني موفق شد گواهينامه تعهد به تعالي را دريافت دارد. اين گواهينامه پس از انجام ارزيابي توسط ارزيابان جايزه ملي بهره وري طي مراسمي در دوازدهمين  همايش تعالي سازماني در روز يكشنبه 3 اسفند ماه 93 ، به مدير عامل محترم شركت اهدا شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------