مطالب

دوره تکمیلی آموزش EFQM

روز سه شنبه 16 تیرماه 1394، سومین دوره از دوره های آموزشی تعالی سازمانی (EFQM) توسط آقای مهندس علی اصغر آزادی، ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی، و با حضور مدیران و کارشناسان شرکت طی سه روز بهمراه کارگاه های آموزشی برگزار گردید.

 

                                                                                   دریافت فایل همایش