مطالب

جشن تقدیر از دانش آموزان

در روز چهارشنبه 8 مهرماه 94 ، مراسم تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان شرکت برگزار گردید. این جشن با سخنرانی مدیر عامل شرکت ، برگزاری مسابقه سرگرمی برای فرزندان و همکارن برگزار گردید . د رپایان مراسم به رسم یادبود  هدایایی به فرزندان دانش آموز و دانشجو اعطا گردید . تصاویر مربوط به این مراسم ....