تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

طراحی و ساخت ستاره نواربری(1)و نمدی پنوماتیک